Newsroom

Vysielanie pracovníkov v EÚ

+

V apríli sa v hoteli Bratislava uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktorého nosnou témou bolo „vysielanie pracovníkov v stavebnom sektore v rámci krajín EÚ“, pričom rečníkmi boli prednesené vybrané právne aspekty regulácie vysielania do Rakúska, Belgicka, Francúzska, Nemecka a aj na Slovensko.

Na úrovni Európskej únie danú oblasť – vysielanie pracovníkov, resp. zamestnancov upravujú nasledujúce právne predpisy:

 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (EÚ) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (vykonávacie nariadenie)
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti (nariadenie č. 1231/2010)
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/67/EÚ o presadzovaní smernice 96/71/ES
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/957, ktorou sa mení smernica č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb
 • smernica Európskej únie č. 2020/1057 z 15. júla 2020 vysielanie vodičov

Ďalšími dokumentami upravujúcimi problematiku vysielania sú:

 • rozhodnutie Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia č. A2 z 12. júna 2009 týkajúce výkladu čl. 12 nariadenia č. 883/2004
 • Praktická príručka o uplatniteľných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov Európskej únie (EÚ), Európskom hospodárskom priestore (EHP) a vo Švajčiarsku z 10. decembra 2013
 • ustálená judikatúra Súdneho dvora Európskej únie pre túto oblasť

Vysielanie pracovníkov je rozšírená forma dočasného výkonu práce najmä v stavebníctve, no objavuje sa aj v doprave či medzi umelcami a športovcami. 

Z dôvodu chýbajúcej (slovenskej) legislatívy, ktorá by presnejšie upravovala jednotlivé podmienky tohto inštitútu, napr. dôkladnejšie vymedzenie aktivít a činností, ktoré nemožno považovať za poskytovanie služieb pre účely vysielania pracovníkov (napr. účasť a realizácia kultúrnych podujatí, práca mobilného zamestnanca  / člena posádky v medzinárodnej preprave, činnosť odborného koncernového pracovníka a iné), dochádza v praxi často k situáciám, kedy sa (skutočný) zamestnanecký pomer (účelovo) zamieňa s činnosťou samostatne zárobkovej osoby. 
 

Vysielanie pracovníkov (zamestnancov) vo vybraných krajinách Európskej únie:
 

+

Slovensko

Legislatíva (národná):

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení neskorších predpisov
 • -zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, v znení neskorších predpisov

Podmienky / povinnosti:

 • práca nepresahuje 24 mesiacov
 • vysielajúci zamestnávateľ dosahu na území, v ktorom má sídlo a z ktorého vysiela zamestnanca min. 20% z celkového ročného obratu
 • zachovanie priameho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom počas celej doby vyslania
 • vykonávanie len činností dohodnutých v pracovnej zmluve
 • príslušníka tretej krajiny možno vyslať, ak:
  • - platné povolenie na prechodný (trvalý) pobyt ´v niektorom členskom štáte EÚ / EHP / Švajčiarska
  • - pracovné povolenie
 • dodržiavanie podmienok tzv. tvrdého jadra je kontinuálne sledované:

a)    dĺžka pracovného času a odpočinok
b)    dĺžka dovolenky
c)    minimálna mzda, mzdové nároky a zvýhodnenia za prácu nadčas/vo sviatok/v sobotu/v nedeľu/za nočnú prácu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, iné povinné zložky mzdy a náhrada mzdy za dovolenku
d)    bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
e)    pracovné podmienky tehotných žien, matiek do konca 9. mesiaca po pôrode, dojčiacich žien a mladistvých zamestnancov
f)    rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie
g)    podmienky, za ktorých možno zamestnanca dočasne prideliť (pracovné podmienky vrátane mzdových)
h)    podmienky ubytovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom
i)    náhrada cestovných výdavkov, výdavkov za ubytovanie a stravné

Výnimky z aplikácie podmienok tzv. tvrdého jadra:

 • počiatočná montáž
  prvá inštalácia tovaru
 • vyslanie z hľadiska jeho dĺžky trvania:
  • - krátkodobé. t. j. do 12 mesiacov, resp. do 18 mesiacov
  • - dlhodobé, t. j. nad 12 mesiacov, resp. nad 18 mesiacov
    
+

Rakúsko

Legislatíva (národná):

 • Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz – LSD-BG (zákon na potieranie mzdového a sociálneho dumpingu)
 • Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG (zákon o zamestnávaní cudzincov)
 • Arbeitskräfteüberlassungsgesetz – AÜG (zákon o prenájme pracovnej sily)
 • daňové predpisy

Podmienky / povinnosti:

 • pred začiatkom vyslania je vysielajúci zamestnávateľ povinný:
  • - vyslanie zamestnanca ohlásiť na „Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministerium für Finanzen“ (formuláre ZKO3 a ZKO4)
  • - prihlásenie k sociálnemu poisteniu – vyplnenie žiadosti A1/E101 (ak vyslaní zamestnanci nepodliehajú povinnosti sociálneho zabezpečenia v Rakúsku)
  • - v prípade príslušníkov tretích krajín aj pracovné povolenie
 • zamestnanec má nárok na minimálnu mzdu (vrátane príplatkov a príspevkov) stanovenú rakúskymi právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou alebo nariadením
 • povinnosť mať stále u seba / kontaktnej osoby Dokument o sociálnom zabezpečení (PDA1/E101), Oznámenie o vyslaní (ZKO4) a v prípade potreby aj pracovné povolenie
  • - pracovnú zmluvu
  • - mzdový list (výplatnú pásku) a mzdové záznamy
  • - doklad o plate alebo doklad o bankovom prevode mzdy
  • - záznamy o pracovnom čase
  • - dokumenty týkajúce sa mzdovej klasifikácie
 • (tieto dokumenty môžu byť k dispozícii aj v elektronickej forme)
 • v stavebnom odvetví je povinné zaradenie do postupov pre dovolenkový fond BUAK (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse), to platí aj pre cezhraničné poskytovanie stavebných prác
 • povinnosť registrácie vzniká už v prvý deň vyslania
 • prihlásenie skrz „Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministerium für Finanzen“
 • akúkoľvek zmenu pri vyslaní zamestnanca je potrebné neodkladne nahlásiť BUAK skrz formulár ZKO (Hlásenie o zmene)
   
+

Belgicko

Belgicko    Podmienky / povinnosti:

 • povinné oznámenia a dokumenty:
  • - povolenie na pobyt a vstup na územie
  • - formulár PDA1
  • - vyhlásenie LIMOSA sa vyžaduje pri každom vyslaní do Belgicka
  • - oznámenie všetkých stavenísk, na ktorých bude vyslaný pracovník činný, netýka sa:
   •      + dodávateľ nevyužíva subdodávateľov a celková suma (bez DPH) je nižšia ako 30.000,- €
   •      +dodávateľ využíva len jedného subdodávateľa a celková suma (bez DPH) je nižšia ako 5.000,- €
  • - registrácia dochádzky na Checkin@Work (na staveniskách, kde celková suma (bez DPH) presahuje 500.000,- €
 • dodržanie splnenia podmienok tzv. „tvrdého jadra“

 

+

Francúzsko

Podmienky / povinnosti:

 • maximálna doba vyslania 24 mesiacov
 • zachovanie priameho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom počas celej doby vyslania
 • vyslaný pracovník nesmie byť vyslaný v priebehu predchádzajúcich 2 mesiacov
 • vyslaný pracovník musí byť min. 1 mesiac sociálne poistený vo svojom domovskom štáte
 • potvrdenie (formulár) A1; možno požiadať aj o potvrdenie S1
 • vyplnenie Vyhlásenia o vyslaní a vymenovanie zástupcu vo Francúzku (SIPSI)
 • predloženie pracovnej zmluvy, dokladu o odmene, pracovných výkazov (aj v elektronickej forme)
 • osobitne pre oblasť stavebníctva:
  • - osobný identifikačný preukaz (BTP)
  • - registrácia do dovolenkového fondu
  • - finančné záruky pre agentúry dočasného zamestnávania so sídlom mimo Francúzska
 • výnimky z uvedených ohlasovacích povinností sa týkajú prípadov tzv. „vyslania na vlastný účet“ (najmä umelcov, športovcov či účastníkov konferencie)
 • prísna kontrola dodržiavania splnenia podmienok tzv. tvrdého jadra
 • registrácia vyslaných pracovníkov cez Urssaf
   

 

+

Nemecko

Legislatíva (národná):

 • Mindestens Lohn Gesetz (MiLoG) (zákon o všeobecnej minimálnej mzde)
 • Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) (zákon o povinných pracovných podmienkach pre pracovníkov vyslaných cez hranice a pravidelne zamestnaných v Nemecku)
 • Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) (zákon o regulácii dočasného zamestnávania)

Podmienky:

 • dodržiavanie tzv. tvrdého jadra
 • vyplnený a potvrdený formulár PDA1
 • dočasné zamestnávanie nie je v stavebníctve v zásade povolené
 • minimálne mzdové nároky upravujú mnohé kolektívne zmluvy (Federálna rámcová kolektívna zmluva – BRTV, Kolektívna zmluva o systéme sociálneho zabezpečenia – VTV)
 • podobne ako v Rakúsku, aj v Nemecku exituje Dovolenkový a mzdový kompenzačný fond pre stavebný priemysel (ULAK) a Dodatočný dodávateľský fond stavebného priemyslu (ZVK)
   
+

Spracovala

Barbora Lord